பள்ளி விடுமுறை குறித்து முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்