+1 தேர்வு முடிவுகள் - 95% மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சி!

மாணவர்கள் - 93.3% தேர்ச்சி
மாணவிகள் - 96.5% தேர்ச்சி
அரசு பள்ளிகள் - 90.6% தேர்ச்சி.
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் - 96.9% தேர்ச்சி.
மெட்ரிக் பள்ளிகள் - 99.1% தேர்ச்சி.