பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு துணைத் தேர்வு ஜூன் 2019 விண்ணப்பித்தால் தொடர்பான இயக்குநரின் செயல்முறைகள்