23.8.2010 இற்கு முன்னர் Appointment process முடிந்து 23.8.2010 இற்குப் பிறகு Appointment ஆனவர்கள் TET எழதத் தேவையில்லை என்பதற்கான் செயல்முறை ஆணை.