பள்ளிகளில் பாடவேளை நேரத்தை 90 நிமிடங்களாக அதிகரிக்க முடிவு ????