தொடக்கப் பள்ளிகளில் Bio Metric Attendance நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் கோரி தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் - செயல்முறைகள்