விளையாட்டு விடுதிகளில் சேர மாணவ, மாணவிகளுக்கு அழைப்பு.