ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொற்கள்

அ - சுட்டெழுத்து, எட்டு, சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா

ஆ - பசு(ஆவு), ஆன்மா, இரக்கம், நினைவு, ஆச்சாமரம்

இ - சுட்டெழுத்து, இரண்டில் ஒரு பங்கு அரை என்பதின் தமிழ் வடிவம்.

ஈ - பறக்கும் ஈ, தா, குகை, தேனீ, கொடு.

உ - சிவன், ஆச்சரியம், சுட்டெழுத்து, இரண்டு என்பதின் தமிழ் வடிவம்

ஊ - இறைச்சி, உணவு, ஊன், தசை

எ - வினா எழுத்து, ஏழு என்பதின் தமிழ் வடிவம்

ஏ - அம்பு, உயர்ச்சிமிகுதி

ஐ - அழகு, உயர்வு, உரிமை, தலைவன், இறைவன், தந்தை, ஐந்து, வியப்பு

ஒ - மதகு, (நீர் தாங்கும் பலகை), வினா.

ஔ - பூமி, ஆனந்தம்

க - வியங்கோள் விகுதி

கா - காத்தல், சோலை

கி - இரைச்சல் ஒலி

கு - குவளயம்

கூ - பூமி, கூவுதல், உலகம்

கை - உறுப்பு, கரம்

கோ - அரசன், தந்தை, இறைவன்

கௌ - கொள்ளு, தீங்கு

சா - இறத்தல், சாக்காடு, மரணம், பேய், சாதல்

சீ - லட்சுமி, இகழ்ச்சி, வெறுப்புச் சொல், திருமகள்

சு - விரட்டுதல், சுகம், மங்கலம்

சே - காலை, எருது, அழிஞ்சில் மரம்

சை - அறுவறுப்பு ஒலி, கைப்பொருள்

சோ - மதில், அரண்

ஞா - பொருத்து, கட்டு

தா - கொடு, கேட்பது

தீ - நெருப்பு , தீமை

து - உண் கெடு, பிரிவு, உணவு, பறவை இறகு

தூ - வெண்மை, தூய்மை

தே - கடவுள், நாயகன், தெய்வம்

தை - தமிழ்மாதம், தைத்தல், பொருத்து

நா - நான், நாக்கு

நி - இன்பம், அதிகம், விருப்பம்

நீ - முன்னிலை ஒருமை, நீக்குதல்

நூ - யானை, ஆபரணம், அணி

நே - அன்பு, அருள், நேயம்

நை - வருந்து, நைதல்

நொ - நொண்டி, துன்பம்

நோ - துன்பப்படுதல், நோவு, வருத்தம்

நௌ - மரக்கலம்

ப - நூறு

பா - பாட்டு, கவிதை, நிழல், அழகு

பூ - மலர்

பே - மேகம், நுரை, அழகு, அச்சம்

பை - கைப்பை, பாம்புப் படம், பசுமை, உறை

போ - செல், ஏவல்

ம - சந்திரன், எமன்

மா - பெரிய, சிறந்த, உயர்ந்த, மாமரம்

மீ - மேலே , உயர்ச்சி, உச்சி, ஆகாயம், உயரம்

மூ - மூப்பு, முதுமை, மூன்று

மே - மேல், மேன்மை

மை - கண்மை (கருமை), அஞ்சனம், இருள்

மோ - மோதல், முகர்தல்

ய - தமிழ் எழுத்து என்பதின் வடிவம்

யா - ஒரு வகை மரம், யாவை, இல்லை, அகலம்

வ - நாலில் ஒரு பங்கு "கால்" என்பதன் தமிழ் வடிவம்

வா - வருக, ஏவல், அழைத்தல்

வி - அறிவு, நிச்சயம், ஆகாயம்

வீ - மலர் , அழிவு, பறவை

வே - வேம்பு, உளவு

வை - வைக்கவும், கூர்மை, வைக்கோல், வைதல், வைத்தல்

வௌ - வவ்வுதல், கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்

ள - தமிழெழுத்து நூறு என்பதன் வடிவம்

ளு - நான்கில் மூன்று பகுதி, முக்கால் என்பதன் வடிவம்று - எட்டில் ஒரு பகுதி அரைக்கால் எனபதன் வடிவம்