ஆசிரியர் இடமாறுதல் கலந்தாய்வு ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறும் பள்ளிக்கல்வித்துறை தகவல்