பொறியியல் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டிய ஆவணங்களை!