அமைச்சுப் பணியாளர்கள் – மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல் வழங்குதல் – தொடர்பு - தெளிவுரைகள்