அரசால் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை சார்ந்து மாணவர் விவரங்களை பள்ளித் தகவல் மேலாண்மை இணையதளத்தில் (EMIS web portal) பதிவு செய்தல்