அடிப்படை விதிகள் அறிவோம் - வருகைப்பதிவேட்டில் ஆசிரியர்கள் பெயர் எழுதும் முறை - Proceedings