4 வகுப்பு தமிழ் பாடல் தொகுப்பு - வீடியோ வடிவில்

ஆசிரியை சாலை கலாவள்ளியின் இனிமையான குரலில்
நன்காம் வகுப்பு- அன்னைத் தமிழே பாடல்ஆசிரியை சாலை கலாவள்ளியின் இனிமையான குரலில்

நான்காம் வகுப்பு- முளைப்பாரி பாடல்.