6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

6TH STD SCIENCE:

Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.

6ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here7TH STD SCIENCE:Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.

7ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here8TH STD SCIENCE:

Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.8ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
9TH STD SCIENCE:
Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.

9ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
10TH STD SCIENCE:
Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.10ம் வகுப்பு அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here
10ம் வகுப்பு அலகு-1 அறிவியல் ஆசிரியர் பாட PPT - Click here10TH STD SOCIAL SCIENCE:

10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் - History Lesson 1 TM - Click here
10 SS - All Lesson Book back question Abstract


Slide show - History Lesson 1 TM - Click here Work sheet TM - Click here
Slide show - History Lesson 1 EM - Click here Work sheet EM - Click here