20- 07-2019 சனி வேலை நாள் -24-07-2019 பள்ளி விடுமுறை