ஒரு கோடி பார்வையாளர்களை கடந்த தமிழ்க்கடல் இணையதளம் - பர்வையாளருக்கு நன்றி