1990,1991 தொகுப்பூதியத்தில் நியமனம் பெற்றவர்கள் விடுபட்ட EL பதிவு செய்ய வட்டாரக்கல்வி அலுவலரிடம் அளிக்க வேண்டிய மாதிரி படிவம்