உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019 - தேர்தல் அலுவலர்கள் தங்களது அலுவலகங்களில் நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டிய படிவம்.

நடக்க இருக்கின்ற உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019 க்கான தேர்தல் அலுவலர்கள் தங்களது அலுவலகங்களில் நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டிய படிவம்.
Local Election 2019 - Form Download here