வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களின் (BEO)-ஊதிய நிர்ணயம் செய்ய தெளிவுரை