அரசுப் பள்ளிகளில் இளம் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்க வேண்டும்.