குழந்தைகள் விலைமதிப்பற்றவர்கள் - தலைமை ஆசிரியர்களை நம்புகிறேன் - சென்னை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உருக்கமான கடிதம்