திருமால் ஒருபா ஒருபது - இரட்டணை நாராயண கவி, தமிழ்ச் சிற்றிலக்கிய வகைகளு...