எளிய முறையில் BOIMETRICல் விடுப்பு விண்ணப்பிப்பது எப்படி ?