மாணவர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக CEO அவர்களின் செயல்முறைகள்