புறப்பொருள் இலக்கணம் - பத்தாம் வகுப்பு அக்டோபர் மாதத் தேர்வுக்கான இலக்கணம்