09.11.2019 சனிக் கிழமை - அனைத்து மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு வேலை நாள்