மார்ச் 2020 மற்றும் ஜூன் 2020 பருவங்களில் இடைநிலை / மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகளை பழைய பாடத்திட்டத்திலும் நடத்துதல் குறித்த செய்திக்குறிப்பு