5,8ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மூன்று பருவத்திலிருந்தும் நடத்துதல்: உரிய பயிற்சிகள் வழங்கிட பள்ளித்தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் - CEO Pro