புதுதில்லியில் மாநாடு -அரசு பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்