போராட்ட ஆசிரியர்களுக்கும் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும்