தையல் ஓவிய ஆசிரியர்களின் பணிநியமன அறிக்கை - முதன்மைக்கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!

22/11/2019 அன்று பணிநியமனம் பெற்ற
தையல் ஓவிய ஆசிரியர்களின் பணிநயமன அறிக்கையை அளிப்பது குறித்து CEO செயல்முறைகள்.