பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் எழுதிய நெகிழ்ச்சி கடிதம்