இடைநிலை ஆசிரியர்கள், உடற்கல்வி இயக்குனர், உடற்கல்வி ஆசிரியர், தையல் மற்றும் கலையாசிரியர்கள் கலந்தாய்வு மாறுதல் அட்டவணை வெளியீடு