மூன்று வருகை பதிவேட்டால் ஆசிரியர்களுக்கு வீணாகும் நேரம்