இக்கல்வியாண்டில் இன்னும் எத்தனை சனிக்கிழமை வேலை செய்ய வேண்டும்?