பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் தலைமையில் அனைத்து சங்க கூட்டம் - தேதி அறிவிப்பு