குழந்தைகள் தினம் - பள்ளிகளில் எடுக்க வேண்டிய உறுதி மொழி