பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரின் அறிக்கை - Date : 20.11.2019 ( Official Copy)