ஆசிரியர்களுக்குத் தேவையான தினசரிக் கண்ணாடி GANGA GUIDE


முக்கிய தினங்கள் . அரசுப் பொது விடுமுறைகள்
வளரறி, தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு விளக்கங்கள் (FAQ)
கல்வி இணைச் செயல்பாடுகளின் விவரங்கள் - மதிப்பெண், தரநிலை விளக்கங்கள் மாத வரவு / செலவு பட்டியல்
வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை தினங்கள் (R.H)Click Here To Download - தினசரி கண்ணாடி PDF