தொடக்கக் கல்வி இயக்குனர் மாற்றம் - G.O Published

தொடக்கக் கல்வி இயக்குனர் மதிப்புமிகு சேது ராமவர்மா ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திற்கு இயக்குனராக மாறுதல்.
ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குனர் மதிப்புமிகு பழனிச்சாமி தொடக்கக் கல்வி இயக்குநராக நியமனம்