உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2019 - தேர்தல் பணி அலுவலர்களுக்கு பயனுள்ள நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவங்கள்!

 உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2019 நிரப்பப்பட்ட மாதிரி படிவங்கள்!
 வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் நாட்குறிப்பு(DIARY)  வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பும், பின்பும்அளிக்கவேண்டிய உறுதிமொழி
வாக்குச்சீட்டு கணக்குகள், தாள் முத்திரை கணக்கு அனைத்தும் நிரப்பப்பட்ட 2019ஆம் ஆண்டுக்குரிய மாதிரி படிவங்கள் PDFல்
ELECTION 2019 - Filled Model Forms ( pdf ) -Download here