6 முதல் 10 இரண்டாம் பருவத்தேர்வு மற்றும் அரையாண்டுத்தேர்வு - டிசம்பர் 2019 காலஅட்டவணை