தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளிகளில் விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்பு எடுக்கக்கூடாது