தங்கள் வாக்குரிமையை அஞ்சல் வழியாக அளிக்க இன்றைய தேர்தல் வகுப்பில் என்ன செய்யனும் ?

http://www.tnsec.tn.nic.in/tn_election/find_your_polling_station.php