தமிழ்நாடு அரசு நூலகர்கள் மற்றும் நகராட்சி பணியாளர்கள் பண மற்றும் பணி பயன்கள் கிடையாது உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

1996-1997 தொகுப்பூதிய நியமன தமிழ்நாடு அரசு நூலகர்கள் மற்றும் நகராட்சி பணியாளர்கள் நியமனம் நாள் முதல் பணிவரன்முறை, பணப்பலன் வழங்க முடியாது வழங்க உயர்நீதி மன்ற மூன்று நீதி அரசர்கள் உத்தரவு - கா. ஜாபர் அலி மாநில பிரச்சார செயலாளர் தமிழ்நாடு பொதுநூலகத்துறை பணியாளர்கள் கழகம் சி&டி பிரிவு Click Download