இரண்டாம் பருவத் தேர்வு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வு கால அட்டவணைதிருவாரூர் மாவட்டம்