எண்களின் மடங்குகள்- வர்க்க எண்கள்

CLICK HERE-FILE 1
CLICK HERE -FILE 2
தயாரிப்பு
இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்