தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பு தேதிகள்! (ஒன்பது மாவட்டங்கள் தவிர்த்து)

 1st class 15-12-2019

2nd class 22-12-2019

(For PHASE - I)

3rd class 26-12-2019

(For PHASE - II)

3rd class 29-12-2019