தேர்தல் பணி அலுவலர்கள் பணி ஏற்காவிட்டால் துறைரீதியான நடவடிக்கை-திருப்பூர் ஆட்சியர்